Kāpēc platlapju meži?

Lielākā daļa mūsdienu lauksaimniecības zemju un egļu monokultūras ir izveidotas uz auglīgākām augsnēm, kas agrākos laikos ir bijuši platlapju meži. Atjaunojot senos mežus var izveidot pret klimata un vides riskiem noturīgas mežaudzes ar lielu saimniecisko un bioloģisko vērtību.

Platlapju meži skaidrojums:
Koku stāvā dominē parastais ozols Quercus robur, goba Ulmus glabra vīksna Ulmus laevis, parastā kļava Acer platanoides, parastā liepa Tilia cordata, parastais osis Fraxinus excelsior. Iespējams arī jebkāds šo sugu mistrojums. Piemistrojumā var būt bērzs Betula spp., parastā apse Populus tremula, parastā egle Picea abies vai parastā priede Pinus sylvestris, saldais ķirsis Prunus avium, krūmi – parastā lazda Corylus avellana, parastais sausserdis Lonicera xylosteum, parastais pīlādzis Sorbus aucuparia, parastā ieva Prunus padus;

Saistībā ar klimata izmaiņām var ienākt Eiropas dižskabārdis Fagus silvatica, parastais skabārdis Carpinus betulus